หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > พาน > ฝายพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่อ้อ
ฝายพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่อ้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่อ้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อ้อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.75
longitude :  99.85
รายละเอียด :  ฝายพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่จำนวน 3,200 ไร่ และราษฎรตำบลแม่อ้อ จำนวน 7 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านแม่อ้อบง หมู่ 1 หมู่บ้านแม่อ้อนอก หมู่ 2 หมู่บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ 3 หมู่บ้านแม่อ้อปอเรียง หมู่ 7 หมู่บ้านแม่อ้อน้ำล้อม หมู่ 8 หมู่บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ 11 หมู่บ้านสันปาเมา หมู่ 13 และราษฎรหมู่บ้านสันสลี หมู่ 15 ตำบลห้วยสัก จำนวน 1,435 ครัวเรือน ราษฎร 6,391 คน
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :828