หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สารภี > ศาลเจ้าพ่อแสนหลวง
ศาลเจ้าพ่อแสนหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อแสนหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านแสนหลวง หมู่ 3 เดิมชื่อว่า แสนหลวงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2339 มีพื้นที่ประมาณ 50-60 ไร่ พระเจ้ากาวิละ เป็นผู้สร้างหมู่บ้านขึ้น ประวัติความเป็นมาจากตำนานเล่าว่า วัดแสนหลวงสร้างด้วยศรัทธา เพื่อเป็นอนุสรณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับราชการในตำแหน่ง "แสนหลวง" ในสมัยพระเจ้ากาวิละ เมื่อปี พ.ศ.2339 เมื่อสร้างเมืองเชียงหมากเสร็จแล้ว พระเจ้าวิละและพญาจ่าบ้าน ซึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีความเห็นชอบตรงกันที่จะสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์ ไว้บำเพ็ญกุศลของท่าน ราชการในสำนักและไพร่ฟ้าประชาชน จึงประชุมเสนาอำมาตย์และชาวเมือง ที่ประชุมให้ความเห็นชอบพร้อมกับแสดงความยินดี"แสนหลวง"ได้รับมอบหน้าที่เป็นสล่า(นายช่าง)ออกแบบสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2338 เดือน 6 เหนือ เดือน 4 ใต้ออก ขึ้น 15 ค่ำ แถลรุ่ง (ใกล้อรุณ) จึงทำการฝังลูกนิมิตศิลา โดยอารารธนามหาเถระเจ้าจ่อคำต๊ะโรเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พ่อเจ้าแสนหลวงเป็นหัวหน้าฝ่ายฆราวาส แบ่งหน้าที่ให้ผู้ชำนาญงานแต่ละด้านรับงานนั้น ๆ ไป โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ ต่อมาไม่นานนักพ่อเจ้าแสนหลวงก็ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อเจ้าพ่อได้สิ้นบุญไปแล้ว พระเจ้ากาวิละและพญาจ่าบ้าน จึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า "วัดแสนหลวง" อาณาเขตหมู่บ้าน ทิศเหนือ จดหมู่บ้านหนองผึ้ง หมู่ 5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี ทิศใต้ จดหมู่บ้านศรีโพธาราม หมู่ 5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี ทิศตะวันออก จดลำเหมืองน้ำสะลาบ ต.ชมภู อ.สารภี ทิศตะวันตก จดบ้านเวฬุวันและบ้านเชียงยืน หมู่ 2,4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี ประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้าน 1. ประเพณีเดือนยี่เป็ง 2. ประเพณีปี๋ใหม่เมือง บุคลากรที่ทรงความรู้และเป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้าน คือ - นายสายันต์ สมทอง ความรู้ด้านพุทธศาสนา ประเพณีพื้นบ้าน - นายมูล หน่อแก้ว ความรู้ด้านการจักสาน - นายอินทร์ บูญสูง ทางด้านดนตรีสะล้อ ซอ ซึง การทำน้ำบวย - นายเจริญ ไชยวงค์ และนายสุรินทร์ ไชยเฟย ความรู้ด้าน สะล้อ ซอซึง ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของหมู่บ้าน คือ การทำการ์ดอวยพร จากนางญานิน เสงี่ยมศักดิ์ ผ้าบาติกกลุ่มแม่บ้านหมู่ 3 แสนหลวง ประชากรนับถือศาสนา พุทธ และไปทำบุญ ณ วัดแสนหลวง
การเดินทาง :  จากที่ตั้งอำเภอสารภีไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :943