โนนย่าชี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โนนย่าชี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนธาตุ ต.โนนธาตุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่โบราณที่สวยงามมาก และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านโนนธาตุ มีขนาดเนื้อประมาณ 15 ไร่ตารางวาเซนติเมตร
การเดินทาง :  สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารก็ได้ สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ติดกับองค์การบริหารสว่นตำบลโนนธาตุ ม.9 บ้านโนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :357