วัดศรีบุญเรือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีบุญเรือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.86
longitude :  99.17
รายละเอียด :  วัดศรีบุญเรือง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าฝาง เป็นวัดเล็กๆแต่ก็ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นวัดที่เจ้าฝางสร้างขึ้น จากหลักฐานที่ปรากฏใต้พระพุทธรูปที่ขุดพบ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า พระเจ้าฝางได้เสด็จมาเพื่อปฏิบัติกิจทางศาสนาตลอดได้สร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ประดิษฐาน ณ วัดศรีบุญเรืองแห่งนี้(ในตอนนั้นไม่ได้ชื่อ วัดศรีบุญเรือง แต่ก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรไม่พบหลักฐาน)ต่อมาได้ร้างลง จนถึงปี พ.ศ. 2467 เจ้าอธิการนันตา นันตาธโร ได้ชวนญาติโยม เดินทางอพยพจากบ้านสองแคว หัวข่วง อ.จอมทอง มาตั้บชงรกรากถิ่นฐานอยู่ที่นี่
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 107 หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 053-883726

จำนวนผู้เข้าชม :889