วัดสะบ้าย้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสะบ้าย้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนชาญนุเคราะห์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081 540 4491
latitude :  6.62
longitude :  100.95
รายละเอียด :  เจ้าอาวาส มี ๔ รูป คือ รูปที่ ๑ พระแดง รูปที่ ๒ พระสมุห์พรหมทอง ธมฺมสฺสโร รูปที่ ๓ พระสมุห์พรหมทอง รูปที่ ๔ พระใบฎีกาจ้วน สุปญฺโญ รูปที่ ๕ พระครูไพบูลย์สิกขาการ (หลวงปู่หวาน อภโย)
การเดินทาง :  รถตู้สาธารณะ ยะลา-หาดใหญ่ หรือรถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :358