วัดสีกุก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสีกุก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.น้ำเต้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035-782643
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสีกุกตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ วัดสีกุกมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ พม่ามาตั้งค่ายทัพที่วัดสีกุก จึงเรียกว่าค่ายสีกุก เพื่อมาล้อมตีกรุงศรีอยุธยา โดยค่ายสีกุกเป็นค่ายที่มังมหานรธาตั้งขึ้นเพื่อเป็นค่ายบัญชาทัพ อยู่ทางด้านตะวันตก คู่กับค่ายโพธิ์สามต้นที่ตั้งค่ายอยู่ทางทิศเหนือ มีเนเมียวสีหบดีเป็นแม่ทัพใหญ่และสุกี้พระนายกองเป็นผู้ดูแลค่ายโพธิ์สามต้น ภายหลังมังมหานรธาตายที่ค่ายสีกุก เนเมียวสีหบดีจึงขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่บัญชาการรบแต่เพียงผู้เดียว (จากเกร็ดประวัติศาสตร์ เล่าว่า ศพของมังมหานรธาถูกฝังและมีการสร้างเจดีย์ไว้ที่วัดสีกุก) ค่ายสีกุกที่สร้างนั้นเป็นกำแพงอิฐและดิน สันนิฐานว่าได้รื้ออิฐมาจากวัดสีกุกและวัดใกลเคียง เพื่อนำมาสร้างค่ายทัพพม่า ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ ๒ ทรงมาประทับแรมที่วัดสีกุก เมื่อวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๔๔๙ และทรงให้มีการถ่ายภาพศาลาการเปรียญ-กุฏิ วัดสีกุกไว้ด้วย ปัจจุบัน พระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสีกุก เจ้าคณะอำเภอบางบาล ได้สร้างอนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๕ และศาลแม่ทัพมังมหานรธา เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะ
การเดินทาง :  เดินทางเส้นอยุธยา-เสนา มีร้านอาหารครัวน้องอยู่บริเวณทางเข้าวัด มีป้ายบอกทาง และป้ายวัดชัดเจน

จำนวนผู้เข้าชม :344