บึงขยอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงขยอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้อยสามเชียง หมู่ 9 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  UTM (WGS 1984)
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ความสูงจากระดับนำทะเลปานกลาง 111,000.00 เมตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลตำบลฆ้องชัยพัฒฯา สถานภาพ แหล่งธรรมชาติจากโครงการแนวทางการจัดการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ปี 2547 ลักษณะเด่นของพื้นที่/ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งน้ำสำคัญของตำบลมีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายสูง และคงสภาพธรรมชาติอยู่มาก ตำนาน/ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ ประเภทการใช้ประโยชน์ แหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ เป็นแหล่งน้ำใช้เพือการเกษตร และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชาวบ้านและชุมชน เป็นที่เลี้ยงสัตว์และปลุกผัก รวมถึงเป็นที่พักผ่อน และเป็นที่ระบายน้ำของชุมชน สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ
การเดินทาง :  อำเภอฆ้องชัยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอยางตลาดและอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกมลาไสย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจังหาร (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอเมืองมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัย (จังหวัดมหาสารคาม)อำเภอฆ้องชัยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอยางตลาดและอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกมลาไสย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจังหาร (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอเมืองมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัย (จังหวัดมหาสารคาม)

จำนวนผู้เข้าชม :144