หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > ท่ายาง > โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "ชั่งหัวมัน" เป็นโครงการตามพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิสัยทัศน์ สร้างโอกาส โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบ ความสาเร็จ และสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ปี 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎรณ บ้านหนองคอไก่ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็น ศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
การเดินทาง :  สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตาบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่เชื่อมติดต่อกับตาบลกลัดหลวงและตำบลเขากระปุก อาเภอท่ายาง ที่จุดพิกัด 47PNQ770-092 ระวาง 4934 III แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ติดอ่างเก็บน้าหนองเสือ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก

จำนวนผู้เข้าชม :528