หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > ท่ายาง > ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรบริเวณพื้นที่ 34.29 ไร่ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นที่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมทางการเกษตรของเกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะครูและนักเรียน จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งละประมาณ 20 คน รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงานของบุคคลทั่วไปของเกษตรกรและเยาวชน โดยใช้งบประมาณพระราชทาน ซึ่งได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว เช่น การปรับพื้นที่ดิน การขุดสระน้ำ และวางระบบน้ำ เป็นต้น
การเดินทาง :  บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :530