วัดบึงลัฏฐิวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบึงลัฏฐิวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  26 ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 1 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบึงลัฏฐิวัน ตั้งอยู่เลขที่ 26 ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง สร้างขึ้นในราว ปี พ.ศ. 2340 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นวัดสำหรับปฏิบัติวิปัสสนา (สายหลวงปู่ชา สุภัทโท) สาขาที่ 20 ของวัดหนองป่าพง สถานที่ร่มรื่นเงียบสงัด ปกคลุมด้วยป่าไม้และป่าไผ่ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติกรรมฐาน ในแต่ละปีจะจัดวิปัสสนากรรมฐานปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 4-8 เมษายน เป็น การแสดงมุฑิตาจิตต่อท่านพระอธิการโสภณ โอภาโส ส่วนครั้งที่ 2 วันที่ 3-5 ธันวาคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดบึงลัฏฐิ วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนมานมัสการ สักการะเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต คือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระประธานในพระอุโบสถ และพระพุทธรูปปางปรินิพพานและปางต่างๆ อีกหลายองค์
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :464