มัสยิดรายอฟาฎอนี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มัสยิดรายอฟาฎอนี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.85
longitude :  101.25
รายละเอียด :  ‘มัสยิดรายอปาฏอนี’ หรือ มัสยิดรายาจะบังติกอ ซึ่งเป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมมลายูยุคเก่า โครงสร้างทำด้วยไม้จืองาทั้งหลัง มุงด้วยหลังคาที่ทำมาจากกระเบื้องดินเผา ผ่านการซ่อมแซมบูรณะหลายชั่วอายุคน แต่ยังเหลือเค้าของเดิม มัสยิดหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านมูฮำมัด ( 2388 – 2399 ) หรือ ตนกูบือซา ในปี พศ. 2374 เป็นสุเหร่าเพื่อใช้ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม มาถึงในสมัยตนกูสุไลมาน ( ตนกูบอซู ) พระอนุชาของตนกูบือซา ได้มีการบูรณะสร้างเป็นมัสยิดรายอปาฏอนี โดยมีช่างจากบ้านตาแก๊ะ ( ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ) ลวดลายต่างๆ เช่น ลายเถาวัลย์ อันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมมลายูผสมผสานอินเดียยุคดั้งเดิม ประตูมัสยิดทำด้วยไม้จืองา ท้าลมร้อนลมฝนมายาวนานเกือบ 200 ปีได้อย่างแรงกล้า คำว่า “ปะฏานี”ในภาษาอาหรับ แปลว่า นักปราชญ์ ในภาษาบาลี สันสกฤต “ปตานี” แปลว่าหญิงที่เป็นใหญ่ ส่วนในภาษามลายูนั้น “ปะตานี”หมายถึงชาวนา ในพื้นที่ตำบลจะบังติกอ ประกอบด้วย 4 ชุมชน คือ ชุมชนตะลุโบะ ชุมชนตะบังติกอ (วังเก่า,ชุมชนจะบังติกอ(ริมคลอง),ชุมชนตะบังติกอ(วอกะห์เจะหะ) ทิศเหนือ จรดตำบลตะลุโบะ ทิศใต้ จรดชุมชนจะบังติ กอ(วังเก่า) แม่น้ำปัตตานี ทิศตะวันออก จรดถนนยะรัง ซอย 6 ทิศตะวันตก จรดแม่น้ำปัตตานี
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :115