หนองเลิงเปือย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองเลิงเปือย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองเลิงเปือยอยู่คู่กับชาวบ้านโพนงามมาช้านาน ซึ่งชาวบ้านใช้ประโยช์ในการทำมาหากินใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ยังใช้จัดงานประเพณีลอยกระทงและงานแข่งเรือเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้ และยังมีกิจกรรมที่ทำให้หนองเลิงเปือยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก คือ การลงจับปลาซึ่งจะทำปีละครั้ง มีผู้คนลงจับปลาจำนวนมาก เนื่องจากมีปลาน้ำจืดนานาชนิดชุกชุม และบรรยาการตอนเย็นพระอาทิตย์ตกมีความสวยงามมาก
การเดินทาง :  ตำบลโพนงาม อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 21 กิโลเมตร เดินทางออกจากตัวจังหวัด ตามถนนกาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ถึงสะพานลำน้ำปาวเลี้ยวซ้าย เดินทางประมาณ 12 กิโลเมตร ถึง ตำบลโพนงาม

จำนวนผู้เข้าชม :198