หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครราชสีมา > คง > กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองอ้ายอู้ก และบ้านหนองบัวกระจาย
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองอ้ายอู้ก และบ้านหนองบัวกระจาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองอ้ายอู้ก และบ้านหนองบัวกระจาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.43
longitude :  102.32
รายละเอียด :  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองอ้ายอู้ก และบ้านหนองบัวกระจาย จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองบัวกระจายและหนองอ้ายอู้ก เมื่อ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2549 โดยมีสมาชิกกลุ่มจัดตั้ง จำนวน ๒๘ ราย แหล่งเงินทุนได้มาจาการระดมหุ้นจากสมาชิก คนละ ๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ และปรับพื้นที่ในการทำแปลงปลูกผัก โดยยึดหลักแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทำกิน-ทำใช้ เหลือกินใช้ทาน บริจาค และนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง เมื่อเราสร้างผลิตเองได้เท่ากับเราก็ไม่ต้องจับจ่าย ก็มีรายได้เพิ่มขึ้น และถือเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงานให้กับประชาชนโดยทั่วไป
การเดินทาง :  สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 เส้นทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอคง ถึงอำเภอบ้านเหลื่อม เป็นถนนลาดยางสภาพดี และทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอคง ถึงอำเภอขามสะแกแสง เป็นถนนลาดยางสภาพดี และมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บล้านเป็นสายหลักของตำบล จากบ้านหนองอ้ายอู้ก ถึงบ้านโนนเต็ง ผ่านบ้านทองหลาง

จำนวนผู้เข้าชม :423