บ้านนาหลังคาแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านนาหลังคาแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 138 หมู่ 6 บ้านสันนายาว ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนบ้านนาหลังคาแดงแห่งนี้มีต้นไม้กว่า 3,000 ต้น ซึ่งกิจกรรมที่ทำมีทั้งการขยายและรวบรวมพันธุ์พืชผักพืชบ้าน สมุนไพร ในภาคเหนือตอนบนให้มากที่สุด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และให้เป็นจุดทัศนศึกษา การเลี้ยงสัตว์ ทั้งเป็ด ไก่ ห่าน วัว ควาย ม้า หมู หมูป่า ปลาต่าง ๆ เพื่อใช้งานและเป็นอาหารในชีวิตประจำวัน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ ขยะธรรมชาติ เศษพืชผักผลไม้ เศษอาหาร ฯลฯ การเลี้ยงผึ้งแบบปลอดสารพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แบบผสมผสานโดยยึดหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และพึ่งตนเองโดยไม่ใช้การลงทุน ที่มากหรือที่เรียกว่า ?การเกษตรเชิงนิเวศวิทยา? การทำที่พัก (โรงแรมชาวนา) ให้มิตรสหายได้มาพักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปลูกไผ่ทุกชนิดให้เป็นแนวรั้ว เพื่อให้อนุชนได้ศึกษาความเป็นมาของไผ่ แต่ละชนิด และการผลิตข้าวซ้อมมือเพื่อใช้ในการบริโภคเพื่อป้องกันโรค ขาดวิตามิน เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกทุกอย่างที่กินได้ กินทุกอย่างที่ปลูก ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (เกษตรอินทรีย์) และที่สำคัญคือการทำให้พื้นดินแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่สาย (ทางหลวงสาย A1 ) ระยะทางจากอำเภอเมือง ? อำเภอแม่จัน ประมาณ 28 กม. จากตัวอำเภอแม่จันประมาณ 4 ? 5 กิโลเมตร ก็ถึงปากทางไปบ้านสันสลีหลวง - สันนายาว

จำนวนผู้เข้าชม :787