แหล่งผลิตโคขุนโพนยางคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งผลิตโคขุนโพนยางคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนหอม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สหกรณืโคขุนโพนยางคำ เป็นแหล่งผลิตโคขุนที่มีคุณภาพระดับ 2 ของโลก และประชาชนในตำบลโนนหอมส่วนมากประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุน
การเดินทาง :  เดินทางจากสกลนครไปทางทิศตะวันออกของถนนสกลนคร - นาแก ประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะถึงสหกรณ์โพนยางคำ

จำนวนผู้เข้าชม :525