หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ดอยสะเก็ด > วัฒนธรรมไตลื้อตำบลลวงเหนือ
วัฒนธรรมไตลื้อตำบลลวงเหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัฒนธรรมไตลื้อตำบลลวงเหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 หมู่ 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไตลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไตกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในดินแดนสิบสองปันนา ทางตอนใต้มณฑลยูนานของจีน มีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดถึงวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับคนไทยในล้านนา และคนลาวในล้านช้าง เช่น บริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและนับถือผี อพยพเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทยตามนโยบายเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมืองของเจ้าผู้ครองล้านนาในอดีต เมื่อ 600 ปีเศษมาแล้ว โดยยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมของตนเองไว้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  เดินทางมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยรถโดยสารประจำทาง "เขื่อนแม่กวง" จากตลาดวโรรส

จำนวนผู้เข้าชม :856