บึงกะฮาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงกะฮาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านกะฮาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.63
longitude :  102.04
รายละเอียด :  บึงกะฮาด เป็นสัญลักษณ์ของตำบลกะฮาดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำนวนมาก ทั้งนกและปลา รวมทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของชาวตำบลกะฮาด สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการประกอบอาชีพใกล้แหล่งน้ำมีการทำประมงพื้นบ้านของชาวตำบลกะฮาด
การเดินทาง :  โดยสารรถประจำทาง สาย ชัยภูมิ - บ้านค่าย หรือรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :357