หอไตรวัดคูยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอไตรวัดคูยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หอไตรวัดคูยาง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ หอไตรนี้สร้างไว้กลางน้ำและมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันปลวก แมลงสาบ และหนู เข้าไปกัดทำลายพระไตรปิฎก หนังสือ และคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนา
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :637