วัดนาควัชระโสภณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนาควัชระโสภณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมชื่อ วัดช้าง สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยตอนปลาย รูปแบบสภาพแวดล้อมทั้งหมดได้รับอิทธิพลมาจาก ศิลปะสมัยลพบุรีหรือขอม วัดช้างนับเป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาประมาณ 700 ปี สภาพโดยทั่วไปของกลุ่ม โบราณสถานจะถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำ วัดนาควัชรโสภณ ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดอุทยาน การศึกษา และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ. 2538 และเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :748