ประเพณีแข่งเรือเล็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีแข่งเรือเล็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านบุ่งเขียว หมู่ 7 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประเพณีแข่งเรือเล็ก เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลโคกก่งกับประชาชนในชุมชนต่างๆ การแข้งขันเรือเล็กเป็นประเพณีท้องถิ่นของชุมชนแถบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ให้เกิดความรักสามัคคีและเกิดแหล่งเรียนรู้ชุนชนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอชานุมานประ 20 กิโลเมตร ผ่านถนนสายชานุมาน - หนองผือ

จำนวนผู้เข้าชม :381