หน้าแรก > ภาคใต้ > สตูล > ละงู > สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  70 ม.7 บ้านโกตา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ในเขตตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยห่างจากอำเภอละงู ประมาณ2 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ 50 กิโลเมตร พื้นที่ของสถานีฯ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 33 ไร่ 31 ตารางวาโดยมีคลองละงูไหลผ่านกลางแบ่งพื้นที่ของสถานีฯ ออกเป็น 2 แปลง คือ แปลงที่1 เนื้อที่ 17 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นที่ปลูกสร้างอาคาร ต่าง ๆเช่น อาคารที่ทำการ โรงเพาะฟัก บ่อคอนกรีต บ้านพักข้าราชการและคนงาน เป็นต้น แปลงที่ 2 เนื้อที่ 16 ไร่ 31 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 13 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นที่ก่อสร้าง ของโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทย กรมประมงได้รับงบประมาณในการจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล เมื่อปี 2526 โดยมีเหตุผลในการจัดตั้ง ในขณะนั้นคือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน ซึ่งเป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์และพบหลงเหลืออยู่ในคลองละงู จังหวัดสตูล เพียงแห่งเดียว โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอานและต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ ของหน่วยงานหลายครั้ง เช่น ปี 2527 ใช้ชื่อว่า สถานีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดสตูล และต่อมานอกจากจะอนุรักษ์พันธุ์ เต่ากระอานแล้ว ยังมีการรวบรวมพันธุ์เต่าน้ำจืดชนิดอื่น ๆ เช่น เต่าลายตีนเป็ด เต่าหวาย เพื่อการอนุรักษ์และศึกษา การเพาะพันธุ์ ต่อมาปี 2533 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดสตูล เนื่องจากมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ต่อมาปี 2540 กรมประมงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและได้ย้ายศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดตรัง จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล ซึ่งมีการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพิ่มเติม ขึ้น กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง ปี พ.ศ. ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าน้ำจืดและเต่าบกของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงประวัติความเป็น มาตลอดจนประชาสัมพันธุ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสตูลอีกแห่งหนึ่ง
การเดินทาง :  สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล 70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 074-781299 โทรสาร 074-781872 E-MAIL SATUNINLAND@HOTMAIL.COM

จำนวนผู้เข้าชม :68