หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > กาฬสินธุ์ > สหัสขันธ์ > ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับดำเภอต้นแบบ
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับดำเภอต้นแบบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับดำเภอต้นแบบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนวิเศษ หมู่ ๙ ตำบลโนนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.71
longitude :  103.48
รายละเอียด :  เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางข้อมูลการเชื่อมโยงและการถายทอดองค์ความรู้แลการขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างศูนย์พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๖ แห่งกับประชาชนในพื้นที่ และเป็นศูนย์ขับเคลื่อน ๙ กิจกรรมตามรอยพ่อหลวง ผู้ครองใจประชา บนเนื้อที่ ๑๓ ไร่ โดยแบ่งฐานเรียนรู้เป็น ๑๐ ฐาน ดังนี้ ฐานที่ ๑ ฐานเกษตรธรรมชาติ ฐานที่ ๒ เลี้ยงกบในป่ากล้วย ฐานที่ ๓ ปุ๋ยอินทรีชีวภาพ ฐานที่ ๔ บ่อเลี้ยงไส้เดือนพัฒนาดิน ฐานที่ ๕ บ่อเลี้ยงปูนา ฐานที่ ๖ สร้างความร่ำรวยด้วยกล้วยไผ่ ฐานที่ ๗ ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ฐานที่ ๘ อ้อยคู่ขนาน ฐานที่ ๙ เลี้ยงเป็ดบาบารี่ และฐานที่ ๑๐ สระน้ำเอนกประสงค์
การเดินทาง :  เส้นทางสายหลักจากถนน ๒๒๗ เลี้ยวซ้าย หน้าสำนักงานสาธารสุขอำเภอสหัสขันธ์ ก่อนถึงสะพานเทพสุดา

จำนวนผู้เข้าชม :362