วัดแคนอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแคนอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.88
longitude :  100.48
รายละเอียด :  วัดแคนอก ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีชื่อเรียกตามราชการว่า ?วัดแคนอก? ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนถนนสนามบินน้ำ (ถนนนนทบุรี) สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๗ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เดิมมีชื่อเรียกว่า ?วัดแคร่เบ็ญจ้น? เป็นวัดที่ชาวรามัญ อันมีพระยารามัญมุนี เป็นหัวหน้า ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้สร้างขึ้น ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดแค เมื่อ พ.ศ.2457 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ ได้ทรงเห็นว่าวัดแคมีอยู่ถึง 2 วัด จึงให้วัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำว่า?วัดแคนอก? และวัดที่อยู่ในสวนว่า? วัดแคใน? เพื่อสะดวกในการเรียกชื่อ เมื่อปี 2475 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ( พจน์) ผู้นำคณะราษฎร์ ได้นำคณะมากราบสักการะพระประธานในอุโบสถเกิดความเลื่อมใสที่เห็นพระประธานหันหน้าลงทางทิศตะวันตกและสถานที่ปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ใหญ่มีอายุหลายร้อยปี คิดว่า สถานที่นี้น่าจะเป็นสถานที่สถิตของเทวดาผู้ทรงฤทธิ์ ก็เลยพากันมาอธิษฐานจิตถวายต่อพระพุทธศาสนา ถ้าแม้กระทำการปฏิวัติสำเร็จ จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ตรงนี้ให้เจริญ และแม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้เอาอัฐิ มาบรรจุ ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อให้เป็นการบูชา เมื่อท่านได้ละโลกนี้ไปแล้ว ลูกหลานตระกูล ?พหลโยธิน? ได้นำอัฐิของท่านมาบรรจุไว้ ณ วัดแคนอกแห่งนี้ และให้ลูกหลานได้บำรุงวัดแห่งนี้ให้เจริญต่อไป วัดแคนอก เป็นโบราณสถานที่ควรแก่การอนุรักษ์ คือ อุโบสถ หลังเก่าซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก กุฏิทรงไทย ลวดลาย ช่อฟ้า ใบระกา ไม้ฉลุ หน้าบัน เป็นลายดอกโบตั๋น และหน้าอุโบสถยังมีเจดีย์ทรงรามัญ ๒ องค์ เรียกว่า พระมุเตา มีหอพระไตรปิฎกโบราณซึ่งสวยงาม และอาคารวิหารที่สวยงามสะอาดตา อีกมากมาย เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติใช้แล้ว พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้มาสร้างหอระฆังรูปทรงดอกบัวตูมถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยมีความดำริว่า ? เราเคยชนะคนอื่นด้วยหอกด้วยดาบ อีกไม่ช้านานหอกและดาบนั้นคงคืนสนอกแก่เรา ? จึงสร้างซุ้มทั้ง 4 ทิศ เพื่อเป็นเครื่องป้องกันหอระฆัง (ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวท่าน) ต่อมาได้สร้างโรงเรียนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียน ให้ชื่อว่า โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง 1 (โรงเรียนวัดแคนอก)
การเดินทาง :  รถประจำทางสาย 69, 191 รถมาสด้าเล็ก ท่าน้ำนนทบุรี ? วัดชมพูเวก รถสองแถว ท่าน้ำนนทบุรี ? สนามบินน้ำ

จำนวนผู้เข้าชม :426