วัดพระธาตุเชิงชุม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุเชิงชุม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.16
longitude :  104.15
รายละเอียด :  พระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ในวัดธาตุวรวิหาร ถนนเจริญเมือง ในเขตเทศบาลนครสกลนคร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 347 บาท มีซุ้มประตู4ข้างในทึบ สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า4พระองค์ซึ่งหมายถึงพระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะและพระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธศาสนิกชนเคารพสักการบูชาอยู่ทุกวันนี้ สร้างขึ้นเมือใดไม่กำหนดหลักบานชัดแต่นับเป็นปูชนียสถาน สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายใต้วิหารใกล้พระธาตุเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพอองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนครทุกวันพระในตอนค่ำจะมีประชาชนไปกราบไหว้พระธาตุ และหลวงพ่อองค์แสนจำนวนมาก งานประจำปีของวัดธาตุเชิงชุมจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี(กำหนดตามจันทรคติ) Phra Thart CherngChum Locate in Phra Thart CherngChumWorawiharn temple, in Muang Sakonnakhon, be the bricks pagoda, quadrilateral base, tall about 24 the meter, top are made of the pure gold weighs 347 a bahts. There are 4 side arches, inside dark, build cover Buddha?s footprint trace of four Buddha, which mean, PhraKaKuSanDha, PhraKonakom, PhraKasapa and guardian Buddhist religion follower spirit is worshipping to worship nowadays, The year of establishment is unclear, It is important place of worship in Sakonnakhon, It is within a temple near Pagoda, place LuangPoOngSaen Buddhist image, and mind centre of the Buddhist in the Sakon Nakhon. Every evening on Buddhist day of worship people go to worship the Buddha?s relics, and LuangPoOngSaen Buddhist image.
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :373