หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สกลนคร > เมืองสกลนคร > แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (โฮมสเตย์) บ้านท่าวัด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (โฮมสเตย์) บ้านท่าวัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (โฮมสเตย์) บ้านท่าวัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ 3 และบ้านท่าวัดใต้ หมู่ 9 ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตามประวัติศาสตร์ "บ้านท่าวัด"แต่เดิมเป็นเมืองโบราณ ชื่อว่า "เมืองศรีเชียงใหม่" ถูกข้าศึกตีแตกจึงกลายเป็นเมืองร้าง(เชื่อกันว่าเป็นเมืองเก่าของสกลนคร ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในเขตเมืองสกลนครในปัจจุบัน) ต่อมามีผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เรียกว่า "ดงเชียงใหม่" ซึ่งเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ ติดกับหนองหาร และเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ กลุ่มชนที่อพยพ มาตั้งถิ่นฐานประกอบด้วยชนหลายกลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่ เผ่าย้อ และเผ่ากะเลิง กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เผ่าผู้ไท เผ่าโซ่ และเผ่าลาว กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มชาติพันธุ์ลาว เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากบ้านสร้างมิ่ง จังหวัดอุบลราชธานี บ้านท่าวัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่ คือหมู่ 3 บ้านท่าวัดเหนือ และหมู่ 9 บ้านท่าวัดใต้ ชาวบ้านท่าวัด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน (มะเขือเทศ กะหล่ำปลี คะน้า ถั่วฝักยาว ข้าวโพด) และประมง ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ (หมูป่า โค กระบือ) การเก็บดอกบัวและฝักบัวเพื่อขาย เป็นต้น ชุมชนบ้านท่าวัด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีการนับถือผีซึ่งเรียกว่า ผีปู่ตา ที่ดูแลรักษาไร่นาโดยมีการทำพิธีบูชาทุกปี มีการสืบทอดประเพณีเดือนสิบสอง (ฮีตสิบสอง) ลักษณะทางสังคมของชุมชนเป็นระบบเครือญาติที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน วัฒนธรรมการกินอยู่เหมือนชาวอีสานโดยทั่วไป มีลักษณะเด่นคือเป็นหมู่บ้านที่อยู่กินกับน้ำหนองหาร จนได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมปลา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัฒนธรรมปลาแดก"
การเดินทาง :  1) ถนนสกลนคร ? นาแก โดยเดินทางจากอำเภอเมืองสกลนคร เลี้ยวซ้าย บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโพนยางคำ เข้าสู่ถนนโพนยางคำ ? บ้านม่วงคำ ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านบ้านหนองแวง บ้านหนองปลาน้อย บ้านเหล่าปอแดง บ้านหนองแคน บ้านดอนยาง เข้าสู่บ้านท่าวัด ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีรถสองแถวโดยสารจากอำเภอเมืองไปยังบ้านท่าวัด 2) ถนนนาแก ? โคกศรีสุพรรณ ? สกลนคร โดยเดินทางมาจากนครพนม เลี้ยวขวาเข้าสู่หมู่บ้านเหล่า ระโมง บ้านกุดแข้ บ้านโพนปอหูง บ้านนาราย บ้านม่วงลาย บ้านดอนเปือย เข้าสู่บ้านท่าวัด ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 3) ถนนสกลนคร ? นครพนม โดยเดินทางจากอำเภอเมืองสกลนคร เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางสามแยกอำเภอโพนนาแก้ว จนกระทั่งถึงสามแยกบ้านนาแก้วแล้วเลี้ยวขวาจากบ้านนาแก้ว บ้านโพนงามท่า บ้านโพนบก บ้านแป้น บ้านซ่งน้ำพุ คูแกว บ้านท่าศาลา บ้านบึงประชาราษฏร์ บ้านโคกก่อง บ้านหนองฮูดัง บ้านดอนแก้ว บ้านม่วงลาย บ้านดอนเปือย เข้าสู่บ้านท่าวัด ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร (เส้นทางนี้ค่อนข้างซับซ้อน แต่เป็นการเดินทางตามหมู่บ้านในเส้นทางรอบหนองหาร)

จำนวนผู้เข้าชม :500