วัดเสนาสน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสนาสน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  128 หมู่ที่ 1 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเสนาสน์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีอายุกว่า 1,000 ปี โบราณสถาน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งมีประชาชน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและนมัสการเป็นประจำ และมีต้นตะเคียนยักษ์ ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
การเดินทาง :  วัดเสนาสน์ ตั้งอยู่ที่ 128 หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่าน ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ตั้งวัดเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ทิศเหนือยาว 7 เส้น 3 วา ทิศใต้ยาว 7 เส้น 5 วา ทิศตะวันตกยาว 3 เส้น 7 วา อาณาเขตทั้งสามด้านนี้ติดกับแม่น้ำสายดั้งเดิมที่กลายสภาพเป็นคลองบึงโอบล้อมบริเวณวัดทั้งสามทิศ ทิศตะวันออกยาว 3 เส้น 2 วา ติดกับแม่น้ำซึ่งเปลี่ยนทางเดิมจากแม่น้ำสายแรก และขณะนี้แปรสภาพเป็นบึงไปแล้วเช่นกัน

จำนวนผู้เข้าชม :428