วัดราษฎร์สโมสร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดราษฎร์สโมสร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เขตเทศบาลตำบลรือเสาะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดราษฎร์สโมสร ถือได้ว่าเป็นวัดประจำอำเภอที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 โดยได้รับการบริจาคที่ดนจากขุนอุปการประชากร เจ้าอาวาสองค์แรก คือ หลวงพ่อพลับ อินทโชโต ซึ่งต่อมาท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ในพระราชทินนามว่า พระครูไพโรจน์นราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ภายหลังจากที่ท่านมรณภาพ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2514 พุทธศาสนิกชนชาวรือเสาะได้ร่วมกันสร้างศาลามณฑปขึ้น ในปี พ.ศ.2519 เพื่อประดิษฐานรูปเหมือนของท่าน ซึ่งท่านได้หล่อขึ้นด้วยทองแดงไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2504 และพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพสักการะมาจนตราบทุกวันนี้
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :352