โบสถ์วัดบ้านถนนคด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบสถ์วัดบ้านถนนคด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อุโบสถวัดบ้านถนนคด บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สร้างเมื่อประมาณ 100 กว่าปี เป็นวัดหลังแรกของตำบลสีคิ้ว เป็นสถาปัตยกรรมแนวล้านนา (ยวนโยนก) ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ของกรมศิลปากร เล่มที่ 113 ตอนที่ พิเศษ 50 ง หน้าที่ 12 วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2539
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ รถไฟ และรถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :504