วัดป่าซาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าซาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลเมืองพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.55
longitude :  99.73
รายละเอียด :  วัดป่าซาง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอพาน เดิมมีชื่อว่า ?วัดเชียงมั่น? ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 496 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2414 แต่เดิมตั้งอยู่ที่เนินสูง (ภูเขาเตี้ยป่าสัก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์) ซึ่งอยู่ห่างมาทางทิศเหนือ ประมาณ 200 เมตร ต่อมาพระอธิการชุ่ม สุวณโณ เป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ. 2455) ได้ย้ายสถานที่ตั้งวัดเดิมอันเป็นพื้นที่สูง ยากต่อการเดินขึ้น-ลง ของพุทธศาสนิกชน ลงมาสู่ข้างล่าง (ที่ตั้งปัจจุบัน) พื้นที่ทั้งหมดล้วนเป็นป่าไม้ไผ่ (ไม่ซาง) ด้วยเหตุนี้จึงตั้งชื่อเรียกว่า ?วัดป่าซาง? สถานที่ตั้งวัดมีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ ทิศเหนือ ติดกับหมู่บ้าน ทิศใต้ติดกับที่ว่าการอำเภอพาน ทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้านและถนนพหลโยธินสายใน ทิศตะวันตกติดกับถนนเทศบาลและหมู่บ้าน วัดป่าซางได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนาเมื่อ พ.ศ. 2477 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2482 และได้รับยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2536 จากกรมการศาสนา
การเดินทาง :  เดินทางเข้าเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน เลี้ยวเข้าข้างที่ทำการปกครองอำเภอพาน ประมาณ 50 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :961