วัดสระแก้วนาซาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสระแก้วนาซาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านนาซาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วันสระแก้วนาซาว เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ภายในวัดมีกุฏิไม้ สร้างใน พ.ศ. 2472 หอระคังเก่าแก่ ซึ่งทางวัดได้อนุรักษ์ไว้ใช้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
การเดินทาง :  การเดินทางสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :546