หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > พระพุทธบาท > สระน้ำโยธาธิการสาย ๒
สระน้ำโยธาธิการสาย ๒

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สระน้ำโยธาธิการสาย ๒
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๔ ถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ตำบลพุกร่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พื้นที่เดิมเป็นบ่อดินมาร์ลของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งราชการดำเนินการขุดดินมาร์ลนำไปใช้เพื่อการเกษตรจึงเกิดเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ปล่อยรกร้างมานาน พื้นที่เป็นที่ราชพัสดุ โดยกรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้ที่ดินทำประโยชน์แก่ชุมชน เทศบาลตำบลพุกร่างมองเห็นศักยภาพจึงได้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน โดยเทศบาลตำบลพุกร่างได้จัดสรรงบประมาณของเทศบาลฯ และขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอพระพุทธบาท และจังหวัดสระบุรี พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๘ ไร่ ประกอบด้วย สระน้ำขนาดใหญ่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ำ อาคารศูนย์วัฒนธรรม ศาลาแปดเหลี่ยม ๒ หลัง ทางเดินเท้ารอบสระน้ำ อาคารห้องน้ำสาธารณะ บริเวณกลางสระน้ำติดตั้งน้ำพุเต้นระบำพร้อมแสงไฟหลากสีสวยงาม งบประมาณในการก่อสร้างและจัดภูมิทัศน์ทั้งหมดประมาณ ๘ ล้านบาท ปัจจุบันสระน้ำโยธาธิการสาย ๒ ใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงประจำปี ของเทศบาลตำบลพุกร่าง
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่ถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ถึงทางแยกสัญญาณไฟจราจร แยกถนนโยธาธิการสาย ๒ ตัดกับถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :356