หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > เขมราฐ > สหกรณ์กลุ่มเกษตรทำนาหนองผือ
สหกรณ์กลุ่มเกษตรทำนาหนองผือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สหกรณ์กลุ่มเกษตรทำนาหนองผือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองหว้า หมู่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สหกรณ์กลุ่มเกษตรทำนาหนองผือ เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในเขตตำบลหนองผือเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้กับสมาชิกและเกษตรกรผู้สนใจ โดยใช้วัตถุดิบที่ได้จากมูลสัตว์ที่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไว้ โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำกลับมาบริหารจัดการภายในกลุ่ม จึงเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ และถือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อการพัฒนาดินได้ดี
การเดินทาง :  มาจากถนนอรุณประเสริฐ ถึงหนองผือ เลี้ยวซ้ายซอยปั้มน้ำมันเที่ยงแท้บริการประมาณ 150 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :427