วัดชนะไชยศรี(วัดเกาะ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชนะไชยศรี(วัดเกาะ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ตำบลฟากห้วย อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสรแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.68
longitude :  102.50
รายละเอียด :  วัดชนะไชยศรี หมู่ 9 บ้านเจริญสุข ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอรัญประเทศ เดิมชาวบ้านเรียก วัดเกาะ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นหลังจากที่บรรพบุรุษของชาวไทยญ้อ อพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณ อ.อรัญประเทศ อุโบสถของวัดชนะไชยศรีเป็นอุโบสถที่สร้างตามคติความเชื่อแบบไทยลาวดั้งเดิม โดยมีขนาดและสัดส่วนที่งดงาม อุโบสถแห่งนี้ชาวอรัญประเทศได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดี (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2545:99)
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถส่วนตัว ตามถนนทางหลวงหมายเลข 3067

จำนวนผู้เข้าชม :563