หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > เมืองชัยนาท > วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๖ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เดิมมีนามว่า ?วัดพระธาตุ? และมีนามเรียกอีกนามหนึ่งว่า ?วัดหัวเมือง? สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจอยู่แถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ น้ำหน้าวัดพระบรมธาตุถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง วัดพระบรมธาตุวรวิหารโบราณสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญดังนี้ เจดีย์พระบรมธาตุ องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครสร้างมีแต่ตำนานกล่าวกันต่อๆมา ว่าองค์พระเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตริย์แห่งอินเดีย ได้ให้พระสงฆ์มาเผยแผ่พระศาสนายังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วยโดยได้ผ่านมาทางสุวรรณภูมิ พระวิหารเก้าห้อง สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับเจดีย์พระบรมธาตุ ภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ อายุ ๗๐๐ กว่าปี และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระอุโบสถ ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ลงรักปิดทองปางมารวิชัย หลวงพ่อเพชรจำลอง (องค์เดิมพระมหาธรรมราชาลิไท สร้างไถ่เมืองชัยนาทคืนจากพระเจ้าอู่ทอง ขณะนี้กรมศิลปากรนำรักษาไว้) หลวงพ่อเพชรจำลองอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
การเดินทาง :  วัดพระบรมธาตุวรวิหารอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ ๖ กิโลเมตร จากอำเภอเมืองชัยนาทใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ จนถึงสี่แยกตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ เลี้ยวซ้ายประมาณ ๑ กิโลเมตร หรือ รถ โดยสายประจำทางสายกรุงเทพฯ ? วัดสิงห์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๒ ๖๔๑๖, ๐๘ ๙๙๐๖ ๘๑๐๓

จำนวนผู้เข้าชม :511