วัดบุณณาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบุณณาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  137 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.25
longitude :  101.98
รายละเอียด :  ศาสนสถาน วัดบุณณาราม ผู้นำศาสนสถาน พระครูภัทรธรรมภาณี สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๓๗ บ้านโคกงู ม.๓ ต. บางขุนทอง อ.ตากใบ จ. นราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘-๑๗๖๖-๘๑๒๑ ประวัติความเป็นมา สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ โดยอาจารย์ดำ ธมฺมชูโตเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง เมื่อ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ใน พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงได้เริ่มสร้างพระอุโบสถขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สิ่งสำคัญในศาสนสถาน อุโบสถ/หอระฆัง/ซุ้มประตู / ศาลาการเปรียญ กิจกรรมที่ดำเนินการ จัดงานบังสุกุลประจำปี รดน้ำ ผู้สูงอายุ/ปฏิบัติธรรม/บวชสามเณรและศีลจาริณี
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองนราธิวาสไปตามถนนเพชรเกษมสายสุไหงโกลก ลงตำบลพร่อนบ้านโคกมะม่วงเดินทางถนนสายโคกมะม่วง - เจาะลีมัต ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึง วัดบุณณาราม

จำนวนผู้เข้าชม :366