วัดโพธิ์ศรีธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์ศรีธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านธาตุ หมู่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.31
longitude :  103.90
รายละเอียด :  เป็นแหล่งโบราณวัตถุ มีรอยพระพุทธบาทจำลองที่บรรจุพระสารีริกธาตุ รวมถึงมีงานประจำปี คืองานบุญเดือนสาม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถประจำทาง สาย รัตนบุรี-อุบลฯ หรือรัตนบุรี-ศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม :39