พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  สวนสาธารณะหนองข่า ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ. มหาสารคาม 44000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043 723 467
latitude :  16.20
longitude :  103.29
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์เมือง ศูนย์รวมเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคาม เริ่มดำเนินการ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ในสมัยที่นางสิริเลิศ เมฆไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายสุรจิตร ยนต์ตระกูล เป็นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนกระจายการผลิตและการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค 8,434,000 บาท (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) และเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2546 เพื่อการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ ภายในจำนวน 2,000,000 บาท ภายในสวนสาธารณะหนองข่ามีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ อันมีแมกไม้บวกกับสระน้ำหนองข่าที่ร่มรื่นย์ ด้านหน้ายังมีอนุสาวรีย์ท้าวมหาชัยวีระบุรุษอันดับหนึ่งของชาวมหาสารคาม พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามเน้นการเล่าเรื่องวิถีชีวิตของผู้คนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีแก่นของเรื่อง (Theme) ซึ่งเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตชาวเทศบาลเมืองมหาสารคาม คือ "เมืองซ้อนชนบท" สามารถแบ่งมิติทางประวัติสาสตร์ ในการนำเสนอเป็น 5 ยุค ดังนี้ - ยุคก่อนตั้งเมืองมหาสารคาม - ยุคเจ้าเมืองท้องถิ่น - ยุคปกครองโดยข้าราชการ - ยุคขยายตัวทางการศึกษา - ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แล้ว เทศบาลเมืองมหาสารคามยังได้วางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น - การจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาท้องถิ่น - การจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมตามฤดูกาล - การพัฒนารูปแบบการจัดแสดงในนิทรรศการทั้งในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ นิทรรศการที่โต้ตอบกับผู้ชม - การจัดทำคลังพิพิธภัณฑ์และศูนย์เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมข้อมูลและวัตถุที่สามารถสืบค้นเรื่องราวของชาวมหาสารคาม - การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ เช่น อาสาสมัครนำชม การสาธิต การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น - ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
การเดินทาง :  รถยนต์ หรือ รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :394