วัดมกุฏคีรีวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมกุฏคีรีวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที 4 บ้านปหู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.64
longitude :  101.44
รายละเอียด :  วัดมกุฏคีรีวัน ดำเนินการสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระชินวงศ์ (ประจวบ กันตาจาโร) อดีตอธิการบดีรูปที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย เมื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี สมเด็จพระชินวงศ์เห็นว่ามหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยผลิตบัณทิตทั้งปริญญาตรี โท และเอก เป็นจำนวนมากในแต่ละปีแต่ยังไม่มีสถานที่สำหรับการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาผู้จบหลักสูตรอยู่เป็นรูปธรรมในฐานะเป็นประธานอำนวยการจัดสร้างวัดมกุฏคีรีวัน ท่านจึงได้ดำริและสร้างสถานที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานสำหรับนักศึกษามหามกุฏคีรีวัน และได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจัดหางบประมาณจำนวนมากเพื่อก่อสร้างวัดแห่งนี้รวมถึงการก่อสร้างมหาเจดีย์มกุฏคีรีวันไปพร้อมกันทำให้การก่อสร้างดำเนินการต่อเนื่องต่อมาได้มอบให้พระญาณดิลก (แดง) ซึ่งเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดให้ดำเนินสนองงานต่อมาแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระชินวงศ์ได้สละสังขารไปเมื่อต้นปี 2550 พระญาณดิลกพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวันให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป
การเดินทาง :  จากอำเภอปากช่อง 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :629