หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > หางดง > หมู่บ้านประดับดาวบ้านแพะขวาง
หมู่บ้านประดับดาวบ้านแพะขวาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านประดับดาวบ้านแพะขวาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.70
longitude :  98.90
รายละเอียด :  เริ่มมาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ทั้งปัญหาขยะในครัวเรือนและขยะในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดแหล่งสะสมและหมักหมมของขยะมูลฝอยทำให้ภูมิทัศน์ในหมู่บ้านแพะขวางไม่สวยงามและ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่พันธุ์เชื้อโรคหรือพาหะนำเชื้อโรค เช่น ลูกน้ำ ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาขยะ ใบไม้ กิ่งไม้หรือเศษวัสดุต่างๆทำให้เกิดปัญหาการป่วยเป็นโรคหืดหอบหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น โดยมีแนวคิดว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากคนในชุมชนเอง ดังนั้นคนในชุมชนจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขจึงจะทำให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาลงหรือหมดไปได้ โดยได้กำหนดแนวคิดพื้นฐานเพื่อถือปฏิบัติร่วมกันไว้ คือ ?ปรับแนวคิด สร้างจิตสำนึก ลงมือทำ และนำไปต่อยอด?
การเดินทาง :  หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง

จำนวนผู้เข้าชม :927