หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > หางดง > กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มหัตถกรรมบ้านใหม่-ป่าจี้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่5 บ้านป่าจี้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.68
longitude :  98.90
รายละเอียด :  ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดปัญหาการถูกเลิกจ้างและว่างงาน จึงมีผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน จากสภาพปัญหาดังกล่าว ประชาชนบ้านใหม่ หมู่ 5 ได้มีแนวคิดจะประกอบอาชีพปั้นผลิตภัณฑ์ประติมากรรมดินเผารูปแบบต่างๆ ทั้งตุ๊กตารูปสัตว์ ตุ๊กตารูปคน สิ่งของ ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งประติมากรรมดินเผายังเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานของอำเภอหางดง (เริ่มจากหมู่บ้านป่าตาล ทำอิฐมอญและพัฒนามาเป็นตุ๊กตาดินเผา) ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ และมีคุณค่า
การเดินทาง :  หมู่ที่5 บ้านป่าจี้

จำนวนผู้เข้าชม :945