หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > หล่มสัก > งานบวงสรวงเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
งานบวงสรวงเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานบวงสรวงเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.62
longitude :  101.26
รายละเอียด :  ในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ชาวตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเมืองกลาง เมืองไกล เป็นกิจกรรมชาวตำบลบ้านกลาง ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เพราะเป็นกิจกรรมที่ได้แสดงการเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความเคารพ เชื่อถือและศรัทธา ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้ประชาชน เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งศาลเมืองกลาง เมืองไกลแห่งนี้ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่และจะได้ร่วมกันดูแลบำรุงรักษา ไม่ละเลยในการคุ้มครองและรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจึงได้จัดทำโครงการจัดงานบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเมืองกลาง เมืองไกล ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานพิธีที่สำคัญของท้องถิ่น ๒.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เข้าใจประวัติ ความสำคัญของ ศาลเจ้าพ่อเมืองกลาง เมืองไกล ๓.เพื่อจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเมืองกลาง เมืองไกล ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนในตำบลบ้านกลาง ๔.เพื่อจัดให้มีการสมโภชศาลเจ้าพ่อเมืองกลาง เมืองไกล ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนในตำบลบ้านกลาง ๕.เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น ๖.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว
การเดินทาง :  รถโดยสารสายหล่มสัก - น้ำเดื่อ จากอำเภอหล่มสัก ประมาณ 29 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :457