ไร่นาสวนผสม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่นาสวนผสม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นและโรงงานเบียร์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ล้อม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือการทำไร่นาสวนผสมนั้น ยังคงยึดตามหลักปฏิบัติของ เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการและจัดสรรพื้นที่ดิน แหล่งน้ำ ทุน แรงงาน และกิจกรรมการเกษตรให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร เพือให้พออยู่พอกินในครอบครัว ผลผลิตที่เหลือจึงจำหน่ายมีรายได้ต่อเนื่อง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี สู่ครอบครัว ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรและสามารถพึ่งตนเองได้
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอบ้านหมี่ ใช้เส้นทาง อำเภอบ้านหมี่ - อำเภอหนองม่วง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :507