วัดท่าไทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าไทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  328 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดท่าไทร เป็นวัดที่เก่าแก่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๐๐ (นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ ๓๕๓ ปี) ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕ ไร่ (ในอดีตคือ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งกง) ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๑ กว้าง ๒๒ เมตร, ยาว ๓๒ เมตร ได้รับคัดเลือกและประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี ๒๕๓๓ จาก กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๓ และ ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็น ?อุทยานการศึกษา? ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เท่าที่พอสืบหาข้อมูลได้ ปรากฏว่า วัดท่าไทร ได้รับพระะราชวิสุงคามสีมา ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๑ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ครั้งที่ ๒ ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยขอขยายเขตกว้างจากเดิม เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์ ในการทำสังฆกรรมตามพระวินัย โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร อุโบสถสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีหน้าต่างข้างละ ๕ ช่อง แกะสลักประดับด้วยมุข ทุกบาน ประตูด้านหน้า ๒ ช่อง แกะสลักประดับมุข ประตูด้านหลัง ๒ ช่อง แกะสลักประดับมุข หลังคาเป็นแบบทรงไทย ๓ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบเงาสีเขียว ฉาบปูนทั้งด้านนอกและด้านใน มีประตูเข้าทางด้านหน้าและด้านหลัง รอบอุโบสถได้สร้างวิหารคต กว้าง ๔ เมตร สูง ๓ เมตร ก่อกำแพงด้วยอิฐ ฉาบปูนทั้งด้านนอกและด้านในรอบวิหารคตทั้ง ๔ ด้าน รอบระเบียงวิหารคต เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว จำนวน ๓๖ องค์ พื้นภายในปูกระเบื้องอย่างดีสร้างเรียบร้อยแล้ว พระประธานในโบสถ์องค์ปัจจุบันสร้างด้วยทองเหลืองทั้งองค์ ลงรักปิดทอง (องค์อยู่ด้านหลังสุด)หน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ (องค์เดิม ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าขององค์ปัจจุบัน เป็นพระพุทธรูปซึ่งสร้างด้วยศิลาแลง ลงรัก ปิดทอง กว้าง ๔๘ นิ้ว สูง ๖๘ นิ้ว)
การเดินทาง :  จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 401

จำนวนผู้เข้าชม :456