หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > มโนรมย์ > ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ตักบาตรดอกไม้ และปฏิบัติธรรม
ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ตักบาตรดอกไม้ และปฏิบัติธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ตักบาตรดอกไม้ และปฏิบัติธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ณ วัดหัวยาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056-410602
latitude :  15.33
longitude :  100.15
รายละเอียด :  ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ในงานนมัสการพระบรม สารีริกธาตุ เป็นความเชื่อที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งปรากฏความว่า คราวหนึ่งหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ได้ ๓ พรรษา เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ชาวเมืองเวสาลีผู้คนเกิดภัยพิบัตินานาประการ เกิดโจรผู้ร้ายเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ ไม่เว้นแม้แต่สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีล ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก เมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปเท่านั้น ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายก็พลันหายไปสิ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์พระพุทธองค์ตรัสว่า ที่เป็นเช่นนี้มิใช่ความอัศจรรย์ แต่เป็นเพราะอานุภาพ แห่งบุญบารมีที่พระองค์เคยเอาผ้าประดับบูชาเจดีย์ในอดีตชาติ ส่วนประเพณีตักบาตรดอกไม้ ตามความเชื่อของชาวพุทธ การตักบาตรดอกไม้เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง โดยปรากฏตามพุทธตำนานว่าพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์กรุงราชคฤห์ ทรงโปรดปรานดอกมะลิมากในแต่ละวันจะรับสั่งให้นายมาลาการ นำดอกมะลิมาถวายวันละ ๘ กำมือ วันหนึ่งขณะที่นายมาลาการกำลังเก็บดอกมะลิได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อีกจำนวนหนึ่ง เสด็จออกบิณฑบาต นายมาลาการสังเกตเห็นฉัพพรรณรังษีฉายประกายรอบพระวรกาย ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา พระพุทธองค์อย่างยิ่ง นายมาลาการตัดสินใจนำดอกมะลิถวายแด่พระพุทธเจ้า พร้อมกันนั้นได้ตั้งจิตอธิฐานว่า ข้าวของทุกสิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารทรงมอบให้เพียงยังชีพในภพนี้เท่านั้น แต่การนำดอกไม้ถวายบูชาแด่พระพุทธองค์ สร้างอานิสงส์ ได้ทั้งภพนี้และภพหน้า หากถูกประหารชีวิตเพราะไม่ได้ถวายดอกมะลิก็ยินยอม แต่หลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ กลับพอพระราชหฤทัยเป็นอันมากและได้ปูนบำเหน็จรางวัล นับแต่นั้นมาชีวิตนายมาลาการก็อยู่เย็น เป็นสุขตลอดมา
การเดินทาง :  วัดหัวยาง ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชม :817