พระธาตุพันขัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุพันขัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เมืองโบราณบ่อพันขัน พระธาตุบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ เป็นปราสาทรูป สี่เหลี่ยมเพิ่มมุมก่อด้วยอิฐไม่สอปูนตั้งอยู่บนฐานสูงหันหน้า ไปทางทิศตะวันออก มีทางเข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียว อีกสามด้านที่เหลือเป็นประตูหลอก ส่วนชั้นหลังคาหักพัง ลงเหลือเพียงสองชั้น ส่วนประกอบที่ใช้ประดับตกแต่ง ตัวอาคารสูญหายไปเกือบทั้งหมด คงเหลือเพียงชิ้นส่วน ประติมากรรมไม่กี่ชิ้น และวงกบประตูที่แสดงถึงเทคนิค การเข้าวงกบแบบมีบ่า ต่างจากการเลียนแบบเข้าเหลี่ยม ที่นิยมทำกันในระยะต้น เช่น ปราสาทภูมิโปน อำเภอ สังขละ จังหวัดสุรินทร์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่สันนิษฐานว่าเดิมคงได้ไป จากโบราณสถานแห่งนี้ ได้แก่ ประติมากรรม ?เอกมุขลึงค์? ลักษณะส่วนปลาย (รุทรภาค) สลัก เป็นรูปไข่ มีพระพักตร์ของพระศิวะประดับอยู่ทาง ด้านหน้า ส่วนฐานอันประกอบไปด้วย ?วิษณุภาค? และพรหมภาค? สลักเป็นแปดเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม ตามลำดับ เอกมุขลึงค์ชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการผสม ผสานทางรูปแบบและลำดับขั้นตอนของวิวัฒนาการ ในช่วงระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างกลุ่มศิวลึงค์รุ่นเก่า และรุ่นหลังที่สร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16?17 จึงอาจกำหนดอายุไว้ในช่วงต้นของกลุ่มศิวลึงค์รุ่นหลัง หรือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เช่นเดียวกับลักษณะการ เข้าวงกบประตูที่กล่าวถึงข้างต้น และหากศิวลึงค์ ์องค์นี้เคยประดิษฐานอยู่ ณ ที่นี้จริง โดยมิได้เคลื่อน ย้ายมาจากโบราณสถานแห่งใด ก็น่าที่จะระบุได้ว่า ปราสาทหรือพระธาตุองค์นี้ เดิมสร้างขึ้นในศาสนา พราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งบูชาพระศิวะเป็นเทพ สูงสุดเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ และแสดงให้เห็น ถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอาณาจักรกัมพูชาระยะ แรกๆ ที่ปรากฎในพื้นที่เขตจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบัน อย่างไรก็ตามได้มีการซ่อมแซมพระธาตุบ่อพันขันใน ชั้นหลัง ทำให้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบ ธาตุอีสานดังที่เห็นในปัจจุบัน
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิ ประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :449