ป่าเขาถ้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าเขาถ้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านคลองแสง ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านคลองแสง ตั้งอยู่ในตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สถานที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ใกล้ผืนป่า ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ที่ได้หล่อเลี้ยงผู้คนแถบนี้(ชาวกะซอง-ซำเร) ได้ก่อให้เกิด องค์ความรู้อันสลับซับซ้อน ซ่อนอยู่ในวิถีแห่งการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกระหว่างคนกับป่า ตราบจนวิกฤตได้มาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อราวปี 2514 ผู้คนต่างถิ่นได้เข้ามาจับจองสร้างบ้านเรือน ป่าเขาถูกแปรสภาพเป็นสวนยางพารา ไร่สับปะรด ป่าต้นน้ำแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ ได้ถูกกลุ่มนายทุนเข้าถากถางตัดไม้ จากวิกฤตที่เกิดขึ้นกับพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกนำมาเป็นโจทย์สำหรับการแก้ปัญหาด้วยการนำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปใช้ ผสานกับความร่วมมือของคนกลุ่มเล็กๆ ที่ลุกขึ้นมาท้าทายกระแสการทำลายทรัพยากรป่า และทำหน้าที่คอยปกป้องดูแลผืนป่าที่มีพระคุณยิ่งสำหรับพวกเขา คนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มนี้ เขามีวิธีการปกป้องผืนป่าของเขาอย่างไร "คนกับป่า" จะมีความสัพันธ์กันอย่างไร หนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้จะพาท่านไปพบกับคำตอบ
การเดินทาง :  -ระยะทางจาก อบต.ด่านชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลด่านชุมพล ถึง หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง ระยะทาง 5 กิโลเมต -ระยะทางห่างจากจังหวัดตราด ถึง หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง 25 กิโลเมตร -ระยะทางห่างจากอำเภอบ่อไร่ ถึง หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :431