หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > ท่ายาง > โครงการดูแลที่ดินและปลูกป่าในที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี
โครงการดูแลที่ดินและปลูกป่าในที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการดูแลที่ดินและปลูกป่าในที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่ากระทุ่ม ? บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เมื่อปี 2532 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นไม้ในที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ บ้านกระทุ่ม ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จำนวน 2 แปลง โดยปลูกต้นไม้รอบแปลงเพื่อแสดงขอบเขต และปลูกต้นไม้ในแปลงย่อยเพื่อจัดทำเป็นสวนป่าตัวอย่างในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย ต้นยูคาลิปตัสไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้เรียกนก และไม้โตเร็วที่เนื้อไม้ใช้งานได้ดี เพื่อเป็นไม้สำหรับสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน โดยสำนักราชเลขาธิการได้มอบให้ ร.11 พัน 3 รอ. เข้ารับผิดชอบโครงการพร้อมทั้งจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเป็นชุดดูแลพื้นที่และปลูกต้นไม้ดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ชนิดต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังได้รับการโอนที่ดินให้เป็นในนามของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ ร 11 พัน 3 รอ. รับผิดชอบดูแลที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง รวมเป็น 3 แปลง (เนื้อที่รวม 1,357 ไร่) - ร. 11 พัน 3 รอ. เข้ารับผิดชอบโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2533 โดยจัดกำลังพลเป็นชุดปฏิบัติการ เข้าอยู่ประจำในพื้นที่โครงการฯ ดำเนินการควบคุมดูแลที่ดินของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งได้ดำเนินการปลูกต้นไม้นานาพรรณ ประเภทไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว ไม้เรียกนก และไม้ดอก และดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าเดิม ให้เป็นสวนป่าที่สมบูรณ์ อีกทั้งหน่วยได้ดำเนินการจัดโครงการย่อยต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการแปลงสาธิตการปลูกสมุนไพรไทย, แปลงสาธิตการปลูกกุหลาบมอญ, แปลงสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนสภาพสวนป่าได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับเป็นสวนป่าระดับหนึ่ง - เมื่อปี 2549 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงทราบถึงการดำเนินงานในพื้นที่โครงการต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่โครงการเป็นสวนป่าเบื้องต้น มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่ามีความหนาแน่น และเริ่มมีสัตว์ป่าตามธรรมชาติเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมาก เช่น นก และไก่ป่า จึงมีพระราชเสาวนีย์ผ่านราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้ ร.11 พัน.3 รอ. จัดพื้นที่โครงการให้เป็น "แหล่งศึกษาพันธุ์ไม้" และ"แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการและศึกษาพันธุ์ไม้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :377