หลวงพ่อใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดเกาะแก้ววนาราม ตั้งอยู่บ้านเหล่าแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.04
longitude :  103.99
รายละเอียด :  เกาะแก้ววนาราม ตั้งอยู่บ้านเหล่าแขม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๗ เส้น ๑๐ วา จดป่าสงวนแห่งชาติ ทิศใต้ประมาณ ๗ เส้น ๑๐ วา จดแม่น้ำ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้และศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ ปูชนียวัตถุมีพระประธานสูง ๑๘ เมตร ฐานกว้าง ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๑ วัดเกาะแก้ววนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ โดยมีพระครูวินัยธรบัว เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระครูวินัยธรบัว พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๔๘๙ รูปที่ ๒ พระสุด พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๓ รูปที่ ๓ พระบรรเลง จกฺกวโร พ.ศ.๒๔๙๕ - ๒๕๑๘ รูปที่ ๔ พระพิมพ์ พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๙ รูปที่ ๕ พระปลัดสมสิทธิ์ รกฺขิตสีโล ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นต้นมา ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓ กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ หน้า ๒๗๕
การเดินทาง :  ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง เลี้ยวซ้ายโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง จากหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :384