อ่างเก็บน้ำ(แก้มลิง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำ(แก้มลิง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037433053
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในปี พ.ศ.2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับสั่ง เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำในประเทศไทย และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง พระองค์ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับแก้มลิง ในปี พ.ศ.2556 นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน ได้มอบเงินเพื่อทำการจัดซื้อที่ดินในการทำคอแนวสะพาน ประกอบกับได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) จัดสรรงบประมาณ ประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อจัดทำสะพานข้ามห้วยพรหมโหด ตำบลบ้านด่าน-ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนในเขตติดต่อระหว่างตำบลบ้านด่านและตำบลบ้านใหม่หนองไทร ในระยะแรก มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชลประทาน จังหวัดสระแก้ว จึงได้ของบประมาณและประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ซึ่งในช่วงนั้นที่ดินไม่มี หาที่ดินไม่ได้ ซึ่งบริเวณเขตติดต่อกับชุมชนหายากมาก ปัจจุบันพื้นที่โครงการดังกล่าว รวม 73 ไร่นอกจากจะเป็นประโยชน์ให้ประชาชนที่สัญจรไปมาแล้ว ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  เดินทางมายังเทศบาลตำบลบ้านด่าน อ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้บริเวณที่ตั้งเทศบาล

จำนวนผู้เข้าชม :430