หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > พิพิธภัณฑ์บ้านห้วยน้ำริน
พิพิธภัณฑ์บ้านห้วยน้ำริน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์บ้านห้วยน้ำริน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 ต.แม่ยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านห้วยน้ำรินเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า เป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย พิพิธภัณฑ์ชีวิตบ้านห้วยน้ำริน แห่งนี้หมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาข่าห้วยน้ำรินทั้งหมู่บ้านจุดก่อกำเนิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อประมาณปลายปี 2551 ผู้นำชุมชนในขณะนั้นได้มีแนวคิดว่าชุมชนอาข่าบ้านห้วยน้ำริน เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในเรื่องของวัฒนธรรมชนเผ่า ประกอบกับในเรื่องของสภาพพื้นที่ตั้งหมู่บ้านเป็นจุดที่เป็นทางผ่านเพื่อจะเป็นยังแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของตำบลแม่ยาว คือทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นมา โดยสภาพทั่วไปของหมู่บ้านห้วยน้ำรินพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน รับจ้างเป็นส่วนใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนสันเขา มีประมาณ 40 หลังคาเรือน หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 15 กิโลเมตรง่ายต่อการเดินทางเข้าถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบ้านห้วยน้ำรินสามารถเดินทางได้โดยใช้รถทุกประเภทได้
การเดินทาง :  หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 15 กิโลเมตรง่ายต่อการเดินทางเข้าถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบ้านห้วยน้ำรินสามารถเดินทางได้โดยใช้รถทุกประเภทได้

จำนวนผู้เข้าชม :2650